Humanitas Jongerenteam: 

Humanitas afd. Leeuwarden e.o.
Blokhuispoort 40, Leeuwarden.

Postbus 2556
t.a.v. Humanitas Jongerenteam
8901 AB  Leeuwarden.

Telefoon: 058-2666608.
E-mail:
leeuwarden@humanitas.nl


Centrale opvang van
informatie-en hulpvragen:


Zorgbelang Fryslân
(i.s.m. Steunpunt de Barones)
K.R. Poststraat 70-72
8441 ER  Heerenveen.

Telefoon: 085-4832432.
E-mail:
adviespunt@zorgbelang-fryslan.nl


 

Actie "Klusjes Melden" van het FSU:


15-04-2014: Reactie UWV

Hier als bijlage de brief van de Raad van Bestuur van het UWV met een reactie op onze aangekondigde actie ‘Klusjes melden’  en de oproep om de richtlijn ‘Gezond Verstand’ van VFG en FSU te betrekken bij het versoepelen van het meldingsbeleid. Het UWV is in gesprek gegaan met het ministerie (ambtelijk) en met de minister. De richtlijn ‘Gezond Verstand’ is ook ingezet in deze contacten. Het UWV blijkt ook goed op de hoogte te zijn van de brief die minister Asscher aan het FSU heeft gestuurd. We blijven in contact met het UWV, we volstaan niet met ‘…u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben’. 

>>> Lees hier de brief van de voorzitter van de Raad van Bestuur van het UWV.


07-04-2014: Reactie Minister Asscher

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Hier als bijlage een scan van de brief van Minister Asscher aan het FSU over de actie ‘Klusjes melden’: hij kondigt aan met maatregelen te komen die het verrichten van vrijwilligerswerk tijdens de WW gaan versoepelen.  
Hij wijst verder op de beleidsruimte die gemeenten èn het UWV hebben (het UWV beroept zich er op dat 
het ministerie geen ruimte biedt). Er zit al met al ook beweging in het landelijke beleid!

>>> Lees hier de brief van Minister Asscher.


05-03-2014: Persbericht VFG en FSU

PERSBERICHT

De Friese gemeenten hebben naar aanleiding van overleg met het FSU op 19 februari jl. nog eens de uitvoeringspraktijk over  het melden van vrijwilligerswerk voor uitkeringsgerechtigden op een rijtje gezet.  Dit heeft geleid tot een richtlijn  die de titel  Gezond Verstand heeft meegekregen. Immers op basis van gezond verstand en vertrouwen wordt door zowel de sociale dienst als de cliënt omgegaan met het melden van vrijwilligerswerk.   

In de richtlijn worden 5 situaties van wel of niet melden geschetst. De Vereniging van Friese Gemeenten en het FSU hebben afgesproken dat deze richtlijn nogmaals onder de aandacht wordt gebracht van alle sociale diensten in Fryslân. De tekst kan ook gebruikt worden om cliënten hierover te informeren. De richtlijn is binnen de gemeenten met alle managers en beleidsmedewerkers Werk en Inkomen besproken. Het FSU verspreidt de notitie onder de clientorganisaties en hulpverleningsinstanties in Fryslân. 

Afgesproken is om geen uitgebreid protocol of uitgebreide instructie te maken, maar kort aan te geven in welke situaties melding van vrijwilligerswerk wel of niet nodig is.  Er wordt een beroep gedaan op het gezond verstand van zowel de cliënt als de consulent , vandaar de titel van de richtlijn. Bij twijfel is het uitgangspunt dat er contact wordt gezocht waarna cliënt en consulent tot een oplossing komen. De richtlijn is als bijlage bijgevoegd.

Met deze voor beide partijen bevredigende oplossing zet het FSU haar aangekondigde actie ‘Klusjes melden’ niet door. Wel zullen nog richting uitkeringsinstantie UWV, verantwoordelijk voor de ww, pogingen worden ondernomen om tot eenzelfde soort afspraken te komen.

 

Einde persbericht.

 

>>> Persbericht + Richtlijn: "Gezond Verstand".

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Vereniging van Friese Gemeenten, wethouder Houkje Rijpstra, 0511- 460512 of 06-55332796

FSU, Nanne de Jong,058-2139992, nanne@fsufriesland.nl

 


03-02-2014: PERSBERICHT FSU

Friese gemeenten en het FSU om tafel: actie opgeschort!

De gemeente Sudwest Fryslan en vervolgens de Vereniging van Friese Gemeenten (VNG) hebben gereageerd op de aankondiging van de FSU actie ‘Klusjes melden’. Sudwest Fryslan verwees naar een gebundelde reactie van de VNG. 
 
Het FSU heeft daarop gereageerd dat de actie opgeschort zal worden (en niet afgeblazen) omdat de gemeenten het signaal ter harte nemen en met het FSU willen praten over het beleid. De uitkomst van het overleg op 19 februari zal bepalen of de actie wel of niet uitgevoerd zal worden.

>>> Klik hier voor het volledige PERSBERICHT van het FSU.

>>> Krantenknipsel uit het Fries Dagblad.

>>> Artikeltje uit de Leeuwarder Courant.


27-01-2014: Actie "Klusjes Melden"!

Instellingen als gemeenten en het UWV willen het privéleven van uitkeringsgerechtigden binnendringen en een verstikkende controle op al je doen en laten uitoefenen! Uitkeringsgerechtigden zijn verplicht om onbetaalde klusjes te melden, óók als ze dit doen in de avonduren of in weekends bij familie of vrienden. In een periode waarin iedereen de mond vol heeft over het tegengaan van bureaucratie gaan de uitkeringsinstellingen er dus juist nog een schepje bovenop doen.

Het FSU wil een halt toeroepen aan een beleid dat steeds meer gebaseerd is op wantrouwen en respectloosheid jegens burgers, een beleid dat steeds meer tegenstrijdige regels en procedures ontwikkelt en de bureaucratie laat uitdijen.

Het FSU start daarom de actie “KLUSJES MELDEN!” 

Uitkeringsgerechtigden in Friesland worden opgeroepen om alle klusjes per keer te melden en van de uitkeringsinstantie een ontvangstbevestiging en beslissing te eisen. Het FSU wil met deze actie het bureaucratisch raderwerk ontregelen. Het FSU zal vandaag deze actie aankondigen bij de uitkeringsinstanties en bij de politiek verantwoordelijken: de Friese gemeentebesturen, de Tweede en Eerste Kamerleden en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het FSU geeft hen 14 dagen de tijd om te reageren en aan te geven of ze bereid zijn om het beleid te veranderen. Een ultimatum van gebundelde uitkeringsgerechtigden die gewend zijn om ultieme termijnen opgelegd te krijgen door overheid en uitvoeringsinstanties. Komt er geen reactie dan start de actie.