Humanitas Jongerenteam: 

Humanitas afd. Leeuwarden e.o.
Blokhuispoort 40, Leeuwarden.

Postbus 2556
t.a.v. Humanitas Jongerenteam
8901 AB  Leeuwarden.

Telefoon: 058-2666608.
E-mail:
leeuwarden@humanitas.nl


Centrale opvang van
informatie-en hulpvragen:


Zorgbelang Fryslân
(i.s.m. Steunpunt de Barones)
K.R. Poststraat 70-72
8441 ER  Heerenveen.

Telefoon: 085-4832432.
E-mail:
adviespunt@zorgbelang-fryslan.nl


 

Activiteiten


Informatie en voorlichting

Veel informatie over werk en inkomen richt zich op de regelgeving en de bijhorende procedures. De persoonlijke gevolgen van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en armoede – de ervaringskant – en de rechten van de burger komen minder aan bod. Burgers hebben behoefte aan praktijkinformatie.

Ook de vrijwilligers in het FSU-netwerk en personen die werkzaam zijn bij gemeenten en maatschappelijke instellingen hebben behoefte aan actuele informatie over de praktijk van  de sociale zekerheid, het minimabeleid en het reilen en zeilen van het FSU. De nieuwsbrief van het FSU voorziet in deze behoefte en vormt een belangrijk informatie- en communicatiemiddel. 

Het FSU verzamelt de gegevens van de spreekuurpunten (probleemsignalering, hulpvragen) en van de belangenorganisaties en cliëntenraden (ervaringen van uitkeringsgerechtigden verzameld op hun informatie- en achterbanbijeenkomsten). De gegevens worden in de dokumentenbank geplaatst. De documentenbank is het online kenniscentrum van het FSU en is voor iedereen vrij toegankelijk.

Spreekuur Netwerk

Versterking van het netwerk van de spreekuren, waarmee de spreekuurhouders elkaar snel en effectief van advies en informatie kunnen voorzien: 

Het FSU stimuleert de bestaande spreekuurpunten om zich om te vormen tot brede steunpunten in wijken en dorpen waar burgers in een kwetsbare positie een beroep op kunnen doen. Deskundigheid en specialismen van vrijwilligers van verschillende organisaties worden gebundeld. Resultaat is  een netwerk aan lokale basisvoorzieningen die een eerste, laagdrempelige opvang door vrijwillige hulpverleners biedt. De vraag van de burger staat daadwerkelijk centraal en  de hulpverleners bieden vervolgens hulp op maat.  Een eigen aanbod voor hulp en begeleiding wordt gecombineerd met een effectieve doorverwijzing. Het FSU wil slagvaardiger inspelen op de problemen, de positie van de vrijwillige hulpverlener versterken en een brug slaan tussen vrijwillige en professionele hulpverleners.

Cursussen en trainingen van vrijwilligers

De vrijwilligers van de spreekuurpunten, de cliëntenraden, de FSU-projecten en de aangesloten belangenorganisaties vragen om met grote regelmaat geschoold en getraind te worden door het FSU. De vrijwilligers kunnen voor een groot deel de benodigde kennis en vaardigheden niet verkrijgen bij lokale scholingsvoorzieningen. Het FSU biedt hen meerdaagse trainingen en gevarieerde cursussen aan. 

Het doel is hen, met praktijkgerichte scholing, in staat stellen om goed te functioneren als hulpverlener, belangenbehartiger en als bestuurder; evenals de verhoging van de kwaliteit van het spreekuurwerk en het belangenwerk.

Ondersteuning spreekuur

De vereniging FSU bundelt en ondersteunt 31 lokale spreekuurpunten die gevestigd zijn in alle regio’s van de provincie. Iedereen met vragen en problemen op het gebied van werk en inkomen en minimaregelingen kan hier terecht. Mensen met een laag inkomen en een grote afhankelijkheid van (zorg)voorzieningen hebben het heel moeilijk. Er is sprake van een opeenstapeling van problemen, niet alleen op financieel gebied maar ook in de leefsfeer (zoals toenemend sociaal isolement en het ontbreken van perspectief). Het FSU wil deze burgers solidaire steun blijven geven. Dat betekent dat het FSU nog meer naar de mensen toe wil en zo dicht mogelijk in de buurt voor hen klaar wil staan. 

Signalering knelpunten en toetsing sociaal beleid

Uitgangspunt en kenmerk  van alle activiteiten van het FSU is de dagelijkse praktijk, ervaren door cliënten en burgers. Het FSU bundelt de ervaringen via de vrijwillige hulpverleners en belangenbehartigers en toetst hiermee het beleid en de dienstverlening van uitvoeringsinstanties. Er wordt steeds een verbinding gelegd tussen de individuele hulpverlening en de collectieve belangenbehartiging. Het sociale beleid van de Friese gemeenten, provincie en uitvoeringinstanties wordt kritisch gevolgd en getoetst. De verzamelde knelpunten en ervaringen zijn de ingrediënten voor de signalering. Het FSU ontwikkelt op grond van de signalering voorstellen voor verbetering van beleid en uitvoering.

Versterking van de positie van uitkeringsgerechtigden

Extra aandacht voor de positie van vrouwen en allochtonen in de sociale zekerheid door groepsgerichte voorlichting en advisering/begeleiding op maat.