Humanitas Jongerenteam: 

Humanitas afd. Leeuwarden e.o.
Blokhuispoort 40, Leeuwarden.

Postbus 2556
t.a.v. Humanitas Jongerenteam
8901 AB  Leeuwarden.

Telefoon: 058-2666608.
E-mail:
leeuwarden@humanitas.nl


Centrale opvang van
informatie-en hulpvragen:


Zorgbelang Fryslân
(i.s.m. Steunpunt de Barones)
K.R. Poststraat 70-72
8441 ER  Heerenveen.

Telefoon: 085-4832432.
E-mail:
adviespunt@zorgbelang-fryslan.nl


 

Documentenbank... Afkortingen


Ga naar:   TOP       [A - B]    [C]    [D - H]    [I - P]    [R - T]    [U - Z]


Afkortingen A - B

Afkorting:

Verklaring:

AAW

Algemene arbeidsongeschiktheidswet

ABP

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

Ad

Arbeidsdeskundige

AKW

Algemene Kinderbijslag Wet

AIO

Aanvullende Inkomensvoorziening voor Ouderen

ALV

Algemene ledenvergadering

Amber

Afschaffing malus en bevordering reïntegratie

AmvB

Algemene Maatregel(en) van Bestuur

AMW

Algemeen Maatschappelijk Werk

Anw

Algemene nabestaandenwet

Aof

Arbeidsongeschiktheidsfonds

AOW

Algemene Ouderdomswet

Arbowet

Arbeidsomstandighedenwet

Arbvo

Arbeidsvoorzieningsorganisatie

Art

Artikel

Artt

Artikelen

Awb

Algemene wet bestuursrecht

AWBZ

Algemene wet bijzondere ziektekosten

Awf

Algemeen Werkloosheidsfonds

AWO-fonds

Arbeidsmarkt-, Werkgelegenheid- en Opleidingsfonds

BBA

Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen

BBSW

Bijdrageregeling Bedrijfstaksgewijze Scholing Werklozen 

BC

Bedrijfscommissie

BiZa

Ministerie van Binnenlandse Zaken

BMT (wet) 

Wet Boeten, maatregelen en terug- en invordering Sociale zekerheid

BOL (wet)      

Wet Brutering overhevelingstoeslag en lonen

Buesi

Bureau Uitvoering Europese Subsidie-Instrumenten

BV

Bestuursvergadering

BW

Burgerlijk Wetboek


Ga naar:   TOP       [A - B]    [C]    [D - H]    [I - P]    [R - T]    [U - Z]


Afkortingen C

Afkorting:

Verklaring:

CAK

Centraal Administratie Kantoor

CAO

Collectieve Arbeidsovereenkomst

CBS

Centraal Bureau voor de Statistiek

CBB

Centrum voor Beroepsorientatie en Beroepsoefening

CBBS

Centraal Beoordelings en Borgings Systeem

CIZ

Centrum Indicatiestelling Zorg

CNV

Christelijk Nationaal Vakverbond

COA

Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers

COWI

Centrale Organisatie Werk en Inkomen

CPB

Centraal Planbureau

CRvB

Centrale Raad van Beroep

CSV

Coördinatiewet Sociale Verzekering

CVCS

Client Volg Communicatie Systeem

Ctsv

College van toezicht sociale verzekeringen

CVZ

College voor Zorgverzekeringen

CWI

Centrum Werk en Inkomen


Ga naar:   TOP       [A - B]    [C]    [D - H]    [I - P]    [R - T]    [U - Z]


Afkortingen D - H

Afkorting:

Verklaring:

DiGid

Digitale Indentificatie

Divosa

Vereniging van directeuren van overheidsorganen voor sociale arbeid (sociale diensten)

DUO

IB groep Dienst Uitvoering Onderwijs (studiefinanciering)

ESF

Europees Sociaal Fonds

EPD

Electronisch Patienten Dossier

ER

Eigen risico

EZ

Ministerie van Economische Zaken

FB-code

(FIS) functiebestandscode

FNV

Federatie Nederlands Vakverbond

FIS

Functie-Informatie-Systeem

Flex (wet)             

Wet Flexibiliteit en Zekerheid

FWI

Fonds Werk en Inkomen

FML

Functie Mogelijkheden Lijst

G+G

Gepremieerd en Gesubsidieerd

GBA

Gemeentelijke Basisadministratie

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GGZ

Geestelijke Gezondheidzorg

HR

Hoge Raad


Ga naar:   TOP       [A - B]    [C]    [D - H]    [I - P]    [R - T]    [U - Z]


Afkortingen I - P

Afkorting:

Verklaring:

IOZ

Inkomensvoorziening voor Oudere werkloze Zelfstandigen

IRO

Individuele Reintegratie Overeenkomst

IVA

Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten

IWI

Inspectie Werk en Inkomen

KB

Koninklijk Besluit

KNMG

Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering
van de Geneeskunst

Lisv

Landelijk instituut sociale verzekeringen

LCR

Landelijke Clienten Raad

LVA

Landelijke Vereniging Arbeidsongeschikten

MKB

Midden- en Klein Bedrijf

NIBUD

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting

OcenW

Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen

OHT

Overhevelingstoeslag

OM

Openbaar Ministerie

OR

Ondernemingsraad

Osv '97

Organisatiewet sociale verzekeringen 1997

OZB

Onroerende Zaak Belasting

Pemba (wet)

Wet Premiedifferentiatie en marktwerking bij
Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

PGB

Persoons Geboden Budget


Ga naar:   TOP       [A - B]    [C]    [D - H]    [I - P]    [R - T]    [U - Z]


Afkortingen R - T

Afkorting:

Verklaring:

REA (wet)

Wet Reïntegratie Arbeidsgehandicapten

RIO

Regionaal Indicatie Orgaan

ROC

Regionaal Onderwijs Centrum

RvB

Raad van Beroep

RvS

Raad van State

RWI

Raad voor Werk en inkomen

SD

Sociale Dienst

SER

Sociaal-Economische Raad

SCP

Sociaal en Cultureel Planbureau

SIOD

Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst

SoZaWe

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

SR

Sectorraad

STAR

Stichting van de Arbeid

Stb

Staatsblad

Stcrt

Staatscourant

Stg

Stichting

SUGO

Secretariaat Uitkeringsgerechtigden en Ouderen FNV

SUWI

Structuur Uitvoering Werk en Inkomen

SVB

Sociale Verzekeringsbank

SWI

Samenwerking Werk en Inkomen

SVr

(voormalige) Sociale Verzekeringsraad

SZW

(Ministerie) Sociale Zaken en Werkgelegenheid

TBA (wet)

Wet Terugdringing beroep op de
arbeidsongeschiktheidsregelingen

TW

Toeslagenwet

TZ (wet)

Wet Terugdringing Ziekteverzuim


Ga naar:   TOP       [A - B]    [C]    [D - H]    [I - P]    [R - T]    [U - Z]


Afkortingen U - Z

Afkorting:

Verklaring:

UWV

Uitvoeringsorgaan Werknemers Verzekeringen

Va

Verzekeringsarts

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

WA-fonds

wachtgeldfonds

WAADI

Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs

WAGW

Wet Arbeid Gehandicapte Werknemers

Wajong

Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening Jonggehandicapten

Wamil

Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering militairen

WAO

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

WAV

Wet Arbeid Vreemdelingen

WAZ (wet)  

Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen

WEW

Wet experimenten WW

WGA

Regeling Werkhervatting gedeeltelijk Arbeidsgeschikten

WIA

Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

WIJ

Wet Investering Jongeren

WML

Wet op het Minimum Loon

WMO

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

WWIK

Wet Werk en Inkomen Kunstenaars

WIW

Wet Inschakeling Werkzoekenden

WOB

Wet Openbaarheid Bestuur

WOR

Wet op de Ondernemingsraden

WPR

Wet Persoonsregistraties

WSF

Wet Studie Financiering


Ga naar:   TOP       [A - B]    [C]    [D - H]    [I - P]    [R - T]    [U - Z]