Humanitas Jongerenteam: 

Humanitas afd. Leeuwarden e.o.
Blokhuispoort 40, Leeuwarden.

Postbus 2556
t.a.v. Humanitas Jongerenteam
8901 AB  Leeuwarden.

Telefoon: 058-2666608.
E-mail:
leeuwarden@humanitas.nl


Centrale opvang van
informatie-en hulpvragen:


Zorgbelang Fryslân
(i.s.m. Steunpunt de Barones)
K.R. Poststraat 70-72
8441 ER  Heerenveen.

Telefoon: 085-4832432.
E-mail:
adviespunt@zorgbelang-fryslan.nl


 

Documentenbank


Het FSU en de lokale Steunpunten zijn op het gebied van de sociale zekerheid, reïntegratie en het armoedebeleid experts, zeker als het gaat om cliëntondersteuning en cliëntparticipatie. Vertrekpunt voor het werk van het FSU zijn de positie en dagelijkse beleving van uitkeringsgerechtigden, gehandicapten en burgers met een minimuminkomen. Dat betekent dat het FSU als provinciale organisatie een speciale rol heeft als authentieke belangenbehartiger en ondersteuner, waarin heel veel ervaringsdeskundigheid bijeen is gebracht. Het FSU wil deze kennis en ervaringsdeskundigheid mede laten benutten door andere organisaties: Steunfunctie-instellingen, lokale en provinciale overheid, gemeentelijke sociale diensten, de Werkpleinen, UWV en welzijnsinstellingen. De gegevens worden opgeslagen in een databank. 

Het FSU verzamelt de gegevens van de FSU-spreekuurpunten (probleemsignalering, hulpvragen, melddagen) en van de belangenorganisaties en cliëntenraden (ervaringen van uitkeringsgerechtigden verzameld op hun informatie- en achterbanbijeenkomsten). Daarnaast worden de adviezen en voorstellen van de 15 clientenraden WWB/Sociale Zaken verzameld. Op grond van de combinatie van cijfers en statistiek en de ervaringsgegevens kan het FSU aangeven welke ontwikkelingen en trends in de regio's spelen. Het FSU-team verzorgt de aanlevering van gegevens, de systeembeheerder plaatst de gegevens in de databank. 

De gegevens worden daarnaast verwerkt in kwartaalrapportages, in de visiedocumenten en in de digitale nieuwsbrieven. De gegevens worden breed beschikbaar gesteld. Het FSU levert deze gegevens ook aan het Informatie- en Kennispunt van Partoer. Het FSU adviseert op basis van de ervaringsgegevens de uitvoerings-instanties (UWV, Werkpleinen en sociale diensten), gemeenten en re-integratiebedrijven. Deze artikelen gaan over concrete praktijksituaties en worden via de spreekuurpunten geplaatst in regionale huis-aan-huisbladen. 

In de databank zullen geen namen van clienten opgenomen worden, alle ervaringsgegevens worden anoniem gemaakt.