Humanitas Jongerenteam: 

Humanitas afd. Leeuwarden e.o.
Blokhuispoort 40, Leeuwarden.

Postbus 2556
t.a.v. Humanitas Jongerenteam
8901 AB  Leeuwarden.

Telefoon: 058-2666608.
E-mail:
leeuwarden@humanitas.nl


Centrale opvang van
informatie-en hulpvragen:


Zorgbelang Fryslân
(i.s.m. Steunpunt de Barones)
K.R. Poststraat 70-72
8441 ER  Heerenveen.

Telefoon: 085-4832432.
E-mail:
adviespunt@zorgbelang-fryslan.nl


 

Noodklok voor sociale infrastructuur


19-06-2014

Friesch Dagblad: Provincie steunt maatschappelijke clubs 

Leeuwarden - Tien maatschappelijke organisaties kunnen toch nog drie jaar op subsidie van de provincie Fryslân rekenen. Dat hebben Provinciale Staten gisteren besloten. Met name voor de organisaties Zorgbelang Fryslân, Tûmba, COC, FSU en Hoor Fryslân stond veel op het spel.

>>> Lees het complete artikel uit het Friesch Dagblad!


18-06-2014

Actievoerende medewerkers en vrijwilligers van het FSU bij het provinciehuis in Leeuwarden.


16-06-2014

SOCIALE INFRASTUCTUURIN FRYSLAN IN DE KOU?

Elf maatschappelijke organisaties dreigen hun subsidie te verliezen die ze jarenlang van de provincie 
verstrekt kregen. Gedeputeerde Staten hebben onlangs hun besluit tot afbouw van de subsidies 
gepresenteerd. Daarbij werd benadrukt dat het niet gaat om een bezuiniging, maar om een bestuurlijke 
keuze: met de WMO hebben de gemeenten de leidende positie in het sociale domein en doet de 
provincie een stap terug. Provinciale Staten zijn nu aan zet: zij beslissen hierover op 18 juni.

De Staten hebben aangegeven dat ze het werk van de elf organisaties belangrijk vinden en de 
opgebouwde netwerken van duizenden vrijwilligers in stand willenhouden. Het komt er nu op aan of 
de Staten gaan kiezen voor een kille takenknip of voor een warme investering in de Friese Mienskip.
Het zit ‘m niet in het geld, want de provincie heeft voldoende kapitaal. Dat in tegenstelling tot de 
gemeenten die geen vlees op de botten hebben: ze moeten steeds meer taken voor minder geld 
uitvoeren en drastisch bezuinigen. De provincie had niet een beroerder moment kunnen kiezen voor 
het afstoten van de sociale taken.

De coalitiepartijen bereiden een voorstel voor om het bestaande budget voor de elf organisaties nog 
enkele jaren te verstrekken aan de gemeenten. Dit budget zou dan ‘geoormerkt’ zijn: het moet besteed 
worden aan de sociale taken en functies die de elf organisaties tot nu toe uitvoerden. Het amendement 
lijkt echter te pleiten voor het loslaten van deze organisaties, want de afzonderlijke budgetten worden 
niet geoormerkt. Dat betekent dat de organisaties zich moeten instellen op een inkrimping of opheffing 
van de eigen organisatie, want het is volstrekt onzeker of de taken of functies wel aan hen uitbesteed
worden. De door de jaren heen opgebouwde sociale infrastructuur dreigt uiteen te vallen.

Gedeputeerde Konst mag vele miljoenen NUON-geld uitgeven aan de sociaaleconomische 
infrastructuur. Bij veel projecten trekken provincie en gemeenten met elkaar op. Dat gebeurt volgens 
het parool ‘handen uit de mouwen’ en niet op grond van formele bestuurlijke takendiscussies. Met 
verbazing vragen organisaties en burgers zich af waarom dat niet kan als het gaat om de zorg en het 
welzijn van Friese inwoners. Waarom wordt op deze terreinen niet gekozen voor samenwerking tussen 
de twee overheden? Waar blijft het sociale gezicht van de PvdA, die solidariteit hoog in het vaandel 
had? Hoe belangrijk vindt het CDA het ‘maatschappelijk middenveld’: het netwerk van duizenden 
vrijwilligers? Welke waarde hecht de FNP aan de eigenheid van de Fryske Mienskip? 
Het werk van de elf organisaties speelt zich af op provinciale schaal. De jarenlange financiële steun 
van de provincie voor dit werk is niet gebaseerd op toeval. De organisaties verbinden allerlei lokale 
initiatieven, laten de vrijwilligers elkaars kennis en ervaring benutten en vertegenwoordigen burgers 
als collectieve belangenbehartiger. Onafhankelijk en los van gemeentelijke grenzen. Niet 24 keer 
ieder voor zich, maar 1x met z’n allen.

De elf organisaties roepen de Staten op om mee verantwoordelijk te blijven voor de zorg en het 
welzijn van Friese burgers. Zoals dat ook in Limburg gebeurt. Neem als provincie samen met 
gemeentenen organisaties de tijd om het bovenlokale gedeelte van het sociale domein vorm te geven
en te vernieuwen. Provincie en gemeenten die een partnerschap aangaan, misschien wel in de 
coöperatievorm die de provincie in 2010 als hoopvol vergezicht presenteerde! Om al werkende de 
taken te verdelen, met de provincie als financier en verbinder. Er hoeft geen moeizame bestuurlijke 
discussie gevoerd te worden; steek de energie in een sociale en eigenzinnige Friese Mienskip!

Nanne de Jong,
FSU.