Humanitas Jongerenteam: 

Humanitas afd. Leeuwarden e.o.
Blokhuispoort 40, Leeuwarden.

Postbus 2556
t.a.v. Humanitas Jongerenteam
8901 AB  Leeuwarden.

Telefoon: 058-2666608.
E-mail:
leeuwarden@humanitas.nl


Centrale opvang van
informatie-en hulpvragen:


Zorgbelang Fryslân
(i.s.m. Steunpunt de Barones)
K.R. Poststraat 70-72
8441 ER  Heerenveen.

Telefoon: 085-4832432.
E-mail:
adviespunt@zorgbelang-fryslan.nl


 

ORGANISATIE, DOEL EN TAKEN VAN HET FSU


Het FSU is een provinciale belangenvereniging van 26 lidorganisaties. De vereniging steunt en bundelt 31 lokale spreekuurpunten en de 13 gemeentelijke cliëntenraden Werk en Inkomen. Het FSU is een samenwerkingsverband met veel vrijwilligers en enkele beroepskrachten. De activiteiten van het FSU worden gefinancierd door de provincie Fryslân. 

MISSIE EN VISIE

Bestuur, medewerkers en vrijwilligers van het FSU streven naar een rechtvaardige en solidaire samenleving waarin kwetsbare burgers op steun kunnen rekenen en een eigen perspectief ontwikkelen. Het FSU werkt daarbij consequent vanuit de beleving van de burgers.

Het FSU wil kennis over werk en inkomen vergaren en delen, ervaringen van burgers bundelen, persoonlijke hulp bieden,  knelpunten uit de praktijk signaleren, politiek en instanties confronteren met de gevolgen van hun beleid en samenwerken met partnerorganisaties. Het FSU is een ‘luis in de pels’ van beleidsmakers, kritisch èn opbouwend: gesignaleerde knelpunten worden gecombineerd met ideeën hoe het beter kan.

Het FSU wil van slachtoffers weer onderhandelaars maken door mensen zelf de regie op het eigen leven in handen te laten nemen.

DOEL

Het FSU behartigt de belangen van uitkeringsgerechtigde en gehandicapte burgers in Fryslân om hun positie in de sociale zekerheid te versterken en actieve deelname in de samenleving mogelijk te maken. 

DOELGROEP VAN HET FSU

De doel­groep wordt gevormd door uitkeringsgerechtigden, gehandicapten, zieke werknemers en mensen met een minimuminkomen in Fyslân. De vrijwilligers van de lidorganisaties en cliëntenraden vormen de belangrijkste schakel met de doelgroep. Het werkterrein van het FSU is Werk en Inkomen (sociale zekerheid, minimabeleid en re-integratie).

KENGETALLEN DOELGROEP

Begin 2016 had Fryslân ongeveer 41.000 uitkeringsgerechtigden: rond 22.000 arbeidsongeschikten (WIA,WAO en Wajong) en 19.000 werklozen (WW, IOW, IOAW/IOAZ en bijstandsuitkering). In totaal zijn zo’n 350 vrijwilligers betrokken bij het belangenwerk van het FSU. De georganiseerde achterban – via lidmaatschap van de aangesloten organisaties en regelmatig bereik - beslaat in totaal naar schatting 8.000 personen. 

DE KERNTAKEN VAN HET FSU

Het FSU heeft voor het uitvoeren van de belangenbe­hartiging door en voor uitkeringsgerechtigden en gehandicapten de volgende kerntaken:

 • verstrekken van voorlichting en informatie
 • geven van scholing en training ten behoeve van de vrijwilligers van belangenorganisaties
 • signaleren van structurele knelpunten en ontwikkelen van verbeteringsvoorstellen
 • ondersteunen/coördineren van advieswerk en hulpverlening van de aangesloten organisaties
 • ontwikkelen van projecten

AANBOD PRODUCTEN

Het FSU biedt producten aan, die op onderdelen gewijzigd of aangevuld zijn. Het FSU hecht grote waarde aan de samenhang tussen de aangeboden producten. Bij de organisatie en uitvoering van de producten wordt die samenhang concreet gemaakt. Samenwerking en een levendige verbinding tussen de lokale, regionale en provinciale niveau’s van belangenbehartiging zijn daarvoor de belangrijkste ingrediënten. De producten zijn ondergebracht in 5 clusters:

 • 1. Informatie en voorlichting 
 • 2. Ondersteuning lokale hulpverlening en belangenbehartiging 
 • 3. Ondersteuning Participatie 
 • 4. Signaleren structurele knelpunten en toetsing beleid 
 • 5. Scholing en training vrijwilligers

Per product wordt aangegeven onder welk provinciaal beleidsdoel het product valt. De provinciale beleidsdoelen zijn:

 • Belangenbehartiging arbeidsgehandicapten en uitkeringsgerechtigden gericht op re-integratie en participatie
 • Voorlichting
 • Ondersteuning van arbeidsgehandicapten en uitkeringsgerechtigden gericht op re-integratie en participatie
 • Empowerment van arbeidsgehandicapten en uitkeringsgerechtigden