Humanitas Jongerenteam: 

Humanitas afd. Leeuwarden e.o.
Blokhuispoort 40, Leeuwarden.

Postbus 2556
t.a.v. Humanitas Jongerenteam
8901 AB  Leeuwarden.

Telefoon: 058-2666608.
E-mail:
leeuwarden@humanitas.nl


Centrale opvang van
informatie-en hulpvragen:


Zorgbelang Fryslân
(i.s.m. Steunpunt de Barones)
K.R. Poststraat 70-72
8441 ER  Heerenveen.

Telefoon: 085-4832432.
E-mail:
adviespunt@zorgbelang-fryslan.nl


 

04-02-2013: Campagne: Schot voor de Boeg!


Het Provinciaal Overleg Cliëntenraden (POC) en het FSU voeren in 2013 de campagne ‘Schot voor de Boeg’ uit. Doel van de campagne is dat de cliëntenraden/participatieraden/WMO- adviesraden in Fryslân hun gemeentebesturen elke maand ongevraagd adviseren over actuele – voorgenomen-  maatregelen op het terrein van Werk en Inkomen en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. 

Elke maand leveren POC en FSU een voorbeeld-advies in de vorm van een A-4 met de vaste indeling: 

1. Bestaande situatie 
2. Aanleiding voor advies 
3. Voorstel/inhoud advies.

Elk voorbeeld-advies betreft één – voorgenomen -  maatregel die ingrijpende gevolgen heeft voor de situatie van burgers. Voor de campagne wordt samenwerking gezocht met Zorgbelang Fryslân.

De raden worden ook gestimuleerd om in de eigen regio gezamenlijke achterbanbijeenkomsten  organiseren. Op deze bijeenkomsten wordt een combinatie gemaakt van actuele informatie over maatregelen en het verzamelen van de ervaringen en ideeën van de bezoekers. Het FSU verzorgt de presentatie over de maatregelen en – indien gewenst – de gespreksleiding. De werkwijze wordt gebaseerd op de organisatie van de informatieavonden over de stapeling (Jan, Jans en de kinderen) die in het voorjaar 2012 zijn gehouden. 
De achterbanbijeenkomsten kunnen door de raden benut worden als ‘voeding’ voor de advisering (verzamelen van praktijkervaringen). Mogelijke onderwerpen voor ongevraagde adviezen zijn:

WWB: 

  • Aanscherping van handhaving/controle gemeentelijke uitkeringen (sanctiebeleid en huisbezoek)
  • Invoering huishouduitkeringtoets (tegen stapeling uitkeringen in 1 gezin)
  • Verruiming bijzondere bijstand en reductieregelingen voor minima

WMO:

  • Beperking Persoons Gebonden Budget (geen keuze cliënt, hogere indicatienorm)
  • Persoonlijke zorg thuis van AWBZ naar WMO
  • Resultaatsverplichting: gemeente kiest wijze van begeleiding en bijhorende voorzieningen
  • Verruimen compensatieplicht voorzieningen mantelzorg

Participatiewet:

  • Werken naar Vermogen Nieuwe Stijl (inclusief quotumregeling 5%)